Предприятия энергетики

  • ОАО «Нарын ГЭС»
  • ОАО «Нарын СГЭМ»
  • ОАО «Чакан ГЭС»
  • ОсОО «Нарын Энерджи»